این رنگها به لحاظ استحکام و ماندگاری و مقاومت شیمیایی بالا ، و همچنین نحوه اجرای ساده و قیمت مناسب خود توانسته اند قسمت بزرگی از بازار رنگ را به خود اختصاص دهند بطوری که در حال حاضر اکثر پروژه های عمرانی و هنری با این جنس رنگ تامین میشوند.