تومان23000تومان59000

رنگ های خمیری جزو رنگ های پوششی غلیظ است که کاربرد های فراوانی از جمله ایجاد طرح های آبستره و تولید میزهای چوبی کدر که نور را از خود عبور نمیدهند و بر خلاف رنگ های جوهری ترنسپرنت، شفاف نیستند.

نحوه استفاده از رنگ خمیری یک درصد می باشد یعنی به ازای هر صدگرم رزین اپوکسی یک گرم رنگ خمیری کافی است.